Izgradnja saobraćajnice sa pratećom infrastrukturom, radna zona „Jugoistok II-B“ – Zrenjanin

  • Mašinski iskop materijala za novoprojektovanu saobraćajnicu sa kanalima za atmosfersku odvodnju, cca 8.000m3
  • Nasipanje peska i tucanika u slojevima
  • Ugradnja putarskih ivičnjaka cca 1.500m
  • Asfaltiranje kolovoza – 4.500m2
  • Izrada betonskih trotoara uz saobraćajnicu 1350m