Delatnosti

Proizvodnja prefabrikovanih elemenata

Prefabrikovane ab elmente proizvodimo od betona i armature.

Proizvodnja prefabrikovanih elemenata

Da bismo imali potpunu kontrolu i stalnu kvalitetu betona, u fabričkom krugu izgradili smo modernu fabriku betona, namijenjenu isključivo za proizvodnju prefabrikovanih konstrukcija. Proizvedeni beton se transportnim sredstvima doprema do prostora sa čeličnim kalupima u koje su već postavljeni armaturni sklopovi, nad kojima je prije toga izvršena kontrola. Ugradnja betona u kalupe (oplatu) vrši se pomoću oplatnih pneumatskih vibratora. Na kraju ugradnje betona u oplatu radi se finalna obrada gornje površine betona

Dvadeset četiri sata nakon ugradnje betona u oplatu i po postizanju odgovarajuće čvrstoće betona, vrši se odkalupljivanje, vađenje, skladištenje i njega AB elementa na deponiji. Nakon proteka odgovarajućeg vremenskog perioda neophodnog da beton dobije tražena svojstva, vrši se transport elemenata do gradilišta te njihova montaža. Tokom celokupnog proizvodnog procesa na reprezentativnim uzorcima betona vrši se laboratorijsko ispitivanje svojstava.