Obaloutvrda, izlivni kolektori, radna zona „Jugoistok IIA“ – Zrenjanin

  • Mašinski iskop materijala sa škarpiranjem zidova kanala
  • Mašinsko nasipanje i planiranje tucanika u kanalu i bočnim zidovima
  • Mašinsko polaganje prefabrikovanih betonskih blokova cca 2.500m2